Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenus on riiklik erihoolekandeteenus, mille eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng läbi psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise kaudu. Isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamine. Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse psüühikahäirete -ja vaimupuudega inimestele.

Igal võimalusel püüame leida uusi viise, kuidas välja tuua inimese tegelikku potentsiaali ja seda innovaatiliselt ellu viia.

Teenuse raames:

  • kujundama isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
  • juhendama isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
  • juhendama isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
  • juhendama isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
  • kujundama isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist;
  • nõustama isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid, igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
  • toetama teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;
  • kaasama isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Meie teenused ei ole sobilikud sõltuvushäiretega inimestele!